Gminny Program

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rokROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Wprowadzenie


Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii jest ustawa z dnia 26 Października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r Nr 70, poz.43 z późniejszymi zmianami)

Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Zadanie to jest realizowane w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest strukturą zorganizowaną na poziomie społeczności lokalnej i dlatego musi uwzględniać wiele aspektów funkcjonowania tej społeczności, gdyż w niej najbardziej widoczne są konsekwencje nadużywania alkoholu, a szkody spowodowane nadmiernym spożywaniem alkoholu obciążają także budżet lokalny. Program w swej konstrukcji merytorycznej obejmuje zadania zawarte w strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Duszniki Zdrój. Zadania te m. in. obejmują :


1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;


2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej , a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;


3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;


4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;


5. Podejmowaniu interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela Publicznego.


Realizację tych zadań inicjuje, w myśl powyższej ustawy, powołana przez Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 (zwany dalej GPP i RPA) obejmuje działania zgodne zarówno z kierunkami zawartymi w/w ustawie, jak i z polityką gminy, ponadto opiera się na następujących aktach prawnych i dokumentach :

- ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U 2007 roku Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami)

- ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu Narkomanii (Dz. U z 2005 roku Nr 179 poz. 1485), która weszła w życie dnia 04 października 2005 roku

- ustawie o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591)

- uchwała Nr XXIII/133/08 .Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

- uchwała Nr V/40/2003 z 26-02-2003 r Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia …… w sprawie lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu


Przy opracowaniu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych I Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Duszniki Zdrój uwzględnione zostały wskazówki wynikające z Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Realizatorami GPP i RPA są :

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA)

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach Zdroju,

3. Placówki oświatowe,

4. Kluby sportowe,

5. Miejski Ośrodek Kultury i Sportu,

6. Grupa Charytatywna Caritas,

7. Grupa AA Salveo,

8. Komisariat Policji w Polanicy Zdroju,

9. Kuratorzy Sądowi,


Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy Dusznik Zdroju, a w szczególności:

1. Młodzież szkolna,

2. Rodziny osób z problemem alkoholowym,

3. Osoby pijące nadmiernie, w tym uzależnieni od alkoholu,

4. Konsumenci alkoholu,


W zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gmina korzysta z wiedzy i doświadczenia osób zawodowo zajmujących się problemem uzależnienia od alkoholu, w szczególności :


1. Terapeutów terapii uzależnień,

2. Specjalistów psychoterapii uzależnień,

3. Członków GKRPA

4. Funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej,

5. Sędziów, kuratorów sądowych ,

6. Pracowników socjalnych, pedagogów, pracowników innych instytucji i organizacji

zajmujących się pomocą rodzinie, przeciwdziałaniu uzależnieniom
Zasady Finansowania Programu


Realizacja GPRPA na rok 2012 prowadzona będzie w oparciu o środki własne Gminy uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( zgodnie z art. 182)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii może być modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii uchwałami Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju.


CELE GŁÓWNE PROGRAMU


1. Zmniejszenie rozmiarów problemów aktualnie występujących,

2. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i innych uzależnień,

3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do rozwiązywania problemów, które już istnieją,

4. Propagowanie i modelowanie zdrowego oraz świadomego stylu życia

5. Prowadzenie działań profilaktycznych z uwzględnieniem profilaktyki szkolnej i rodzinnej

6. Promowanie postaw społecznych istotnych dla profilaktyki uzależnień

7. Udzielanie wszelkiej pomocy rodzinom, w których występują problemy uzależnień,

8. Organizowanie na terenie placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci

i młodzieży z udziałem rodziców, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, konkursów,

9. Kontrola rynku obrotu napojami alkoholowymi, ze szczególnym uwzględnieniem

przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim,

10. Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z

używaniem środków psychoaktywnych i możliwościach zapobiegania zjawisku,

11. Realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i prowadzenie pozalekcyjnych

zajęć sportowych

12. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii

13. Szkolenia członków GKRPA, nauczycieli, organizacji pozarządowych realizujących

programy profilaktyczne, pracowników OPS i poradni Leczenia Uzależnień i

Współuzależnienia.ROZDZIAŁ II ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH


Planuje się, iż zadania te realizowane będą poprzez :


A. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych o alkoholu i narkotyków


Zadania :


1. Dofinansowanie prowadzenia Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

przy ul. Wojska Polskiego 23 w Dusznikach Zdroju

2. Pomoc w znalezieniu miejsca w placówkach leczniczych dla osób uzależnionych.

3. Edukacja i profilaktyka związana z używaniem środków psychoaktywnych.

4. Prowadzenie zajęć terapii rodzinnych w OPS w Dusznikach Zdroju

5. Pomoc Terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu


6. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia i współuzależnienia

realizowanej przez Poradnię Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

7. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób zawodowo zajmujących

się terapią uzależnień, w celu podniesienia kwalifikacji

8. Uzupełnienie wyposażenia placówek w pomoce niezbędne do prowadzenia

pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych

kwota 37.706,-


B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie


Zadania ;

1. Współpraca z OPS Sądem Rodzinnym, Policją oraz Szkołami znajdującymi się na

terenie gminy

2. Kierowanie rodzin i dzieci do instytucji wsparcia (poradnia rodzinna, poradnia

psychologiczno-pedagogiczna)

3. Udzielanie pomocy terapeutycznej dla dorosłych członków rodziny z problemem

alkoholowym i uzależnieniem od narkotyków.

4. Prowadzenie wywiadów środowiskowych zleconych przez GKRPA pracownikom

socjalnym

5. Zwiększenie skuteczności interwencji prawno-administracyjnej wobec przemocy

innych zaburzeń funkcjonowania rodziny powodowanych spożyciem alkoholu.

6. Udzielanie pomocy w zakresie dożywiania dzieci uczestniczących w popołudniowych

zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy „Barka” w Dusznikach – Zdroju

7. Współpraca z Policją w ramach podejmowania wspólnych działań dotyczących

zjawiska przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym.

8. Wspieranie prac zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy

w rodzinie

9. Prowadzenie i finansowanie konsultacji specjalistycznych (psychiatra, psycholog,

terapeuta, prawnik) dla osób z rodzin alkoholowych.

10. Podejmowanie przez GKRPA czynności zmierzających do podjęcia terapii przez osoby

uzależnione oraz do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu przez

osoby uzależnione od alkoholu.

kwota 52.467,-C. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży

w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –

wychowawczych.


Zadania


1. Realizowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka.

2. Prowadzenie lokalnych kampanii dla dzieci i młodzieży podczas akcji Lato 2012

3. Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych na tematy związane

z problematyką uzależnień od alkoholu i narkotyków

4. Współorganizacja prozdrowotnych festynów dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

5. Zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących uzależnień

6. Podejmowanie działań profilaktycznych z Klubami Sportowymi, Miejskim Ośrodkiem

Kultury, w realizacji imprez promujących zdrowy styl życia.

7. Kontynuacji Ogólnopolskiej Kampanii „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” oraz

„Postaw na rodzinę” stanowiące instrument wspierający oddziaływań profilaktycznych.

8. Szeroka współpraca z placówkami Lecznictwa Odwykowego w zakresie zwiększania

dostępności pomocy terapeutycznej oraz grupą wsparcia AA SALVEO

9. Promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości poprzez propagowanie pozytywnych

wzorców zachowań, w tym także organizowanie wyjazdów do Aqua-Parku w

w Kudowie Zdroju.

10. Organizowanie festynów profilaktycznych i rodzinnych z uwzględnieniem działalności

informacyjnej i edukacyjnej.

11. Dofinansowanie prowadzonej przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu realizacji

programu profilaktycznego „Otwarte drzwi”

12. Realizacja na terenie szkól Szkolnych Programów Profilaktycznych wraz z kontynuacją

programu pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

13. Zakup i dystrybucję wśród różnych adresatów materiałów edukacyjnych i

informacyjnych, ulotek broszur, plakatów i innych materiałów o tematyce profilaktycznej.

14. Działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży takie jak :

organizowanie i spędzanie wolnego czasu w oparciu o pozalekcyjne zajęcia teatralne,

sportowe oraz inne zajęcia kształtujące postawy prospołeczne.

15. Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze środowisk zagrożonych

„Najpiękniejsze wakacje w moim życiu”

16. Zwiększenie zasobów biblioteki o nowości w zakresie uzależnień.


kwota 139.827,-


D. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych


Zadania


1. Dofinansowanie instytucji i stowarzyszeń realizujących poszczególne elementy

programu (konkurs ofert na sportowe zajęcia pozalekcyjne)

2. Minimalizowanie zjawisk patologicznych oraz wzajemne informowanie i współdziałanie

w realizacji zadań profilaktycznych.

3. Wspomaganie podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych

i przeciwdziałaniem patologiom społecznym.

4. Współuczestniczenie i współfinansowanie spotkań integracyjnych dla rodzin

zdrowiejących.

kwota 20.000,-


Ogółem 250.000,-
ROZDZIAŁ III Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii


Zasady Wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Duszniki Zdrój


1. Za udział w posiedzeniu przysługuje wynagrodzenie dla

- Przewodniczącego Komisji za przygotowanie i udział w posiedzeniu Komisji 280 zł brutto

- Członków GKRPA w wysokości 180 zł brutto

2. Podstawą do wypłacenia w/w wynagrodzenia, stanowi podpis złożony na listach

obecności z poszczególnych posiedzeń Komisji

3. Członkom Komisji wypłaca się wynagrodzenie nie więcej niż za 12 posiedzeń
ROZDZIAŁ IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Środki budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót alkoholem

przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii przewiduje się na rok 2012 w wysokości

250.000,- złotych

2. Przewodniczący Komisji przedkłada Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z wykonania

zrealizowanych zadań do końca Lutego 2012 roku


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.01.2012 10:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.01.2012 10:04

Rejestr zmian dokumentu