Uchwała nr XIV/53/2011

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

z dnia 27 października 2011 r.

 

 

w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

 

Na podstawie art. 21 ust 1 oraz art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 35 ust. 1 i § 39 pkt 1 Statutu Miasta Duszniki-Zdrój, Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się w skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju radnego Wojciecha Zaczyka.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej    

                                                                w Dusznikach-Zdroju 

                                                                    /-/ Jan Śmielak 

 

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym rady gminy, na którą nałożone jest wiele zadań.

Obecnie w skład Komisji wchodzi troje radnych – jest więc za mało liczebna.

Zachodzi uzasadniona potrzeba uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej by mogła optymalnie

i skutecznie rozwiązywać problemy i powierzone zadania.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała nr XIV/53/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27. października 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.11.2011 14:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.11.2011 14:59

Rejestr zmian dokumentu