Uchwała Nr XIII/48/2011

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

 z dnia 13 października 2011 r.

 

W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 5, art. 212, art. 214, art.215, art. 233-239, art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju uchwala:

 

§ 1.

 

            Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Duszniki-Zdrój.

 

1. Projekt uchwały budżetowej na rok budżetowy opracowany jest przez Burmistrza Miasta na podstawie obowiązujących przepisów prawnych z zakresu spraw budżetowych  i podatkowych oraz funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,  z uwzględnieniem:

1)     założeń do projektu budżetu, kierunków polityki społecznej i gospodarczej w roku budżetowym,

2)     zadań finansowanych z budżetu miasta oraz realizowanych przez jednostki organizacyjne miasta  wraz z przewidywanymi zmianami,

3)     stawek podatkowych i opłat lokalnych, z uwzględnieniem lokalnej polityki podatkowej w  roku budżetowym,

4)     przyjętych przez Radę Miejską Dusznikach-Zdroju strategii, kierunków działań i programów,

5)     wytycznych dla  jednostek organizacyjnych oraz referatów  Urzędu Miejskiego w sprawie określenia propozycji do projektu uchwały budżetowej, wynikających z założeń polityki makroekonomicznej państwa, kształtowania się cen towarów i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych, prognozy wzrostu gospodarczego dla kraju, prognozy wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz kształtowania się zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych miasta Duszniki-Zdrój, wielkość dotacji i subwencji z budżetu państwa, dochodów podatkowych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

 

2. Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, w tym terminy i procedura uchwalania budżetu.

1)     Opracowanie założeń do projektu budżetu miasta Duszniki-Zdrój, kierunków polityki społecznej i gospodarczej w roku budżetowym i przekazanie tych założeń do Rady Miejskiej oraz kierowników referatów organizacyjnych Urzędu Miejskiego, kierowników jednostek organizacyjnych miasta - termin do dnia 30  sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

2)     Opracowanie wytycznych do projektu budżetu miasta Duszniki-Zdrój, w tym założeń i materiałów kalkulacyjnych niezbędnych do przedłożenia propozycji do projektu budżetu i przekazanie tych założeń do Rady Miejskiej, kierowników referatów organizacyjnych Urzędu Miejskiego, kierowników jednostek organizacyjnych miasta - termin do dnia 5 września roku poprzedzającego rok budżetowy,

3)     Złożenie propozycji do projektu budżetu przez Komisje Rady Miasta, radnych – termin do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

4)     Opracowanie wstępnego zbiorczego zestawienia proponowanych dochodów i wydatków do projektu budżetu na podstawie przedłożonych propozycji i materiałów planistycznych, wniosków radnych i komisji Rady przez Skarbnika Gminy – termin do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

5)     Przedłożenie przez Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój projektu budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – termin do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu  przedkładany jest Radzie Miejskiej oraz przesłany do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

6)       Przewodniczący Rady Miejskiej  przekazuje projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do zaopiniowania Komisjom Rady –  w terminie 3 dni od daty przedłożenia budżetu Radzie Miejskiej.

7)       Komisje Rady w terminie 10 dni od daty otrzymania projektu  uchwały budżetowej odbywają posiedzenia, na których wypracowują opinie i wnioski do projektu budżetu, które niezwłocznie po odbyciu posiedzenia przekazują Komisji ds. Budżetu i Finansów.

8)       Komisja ds. Budżetu i Finansów   w terminie 5 dni   od upływu terminu wskazanego w pkt. 7  zobowiązana jest wypracować opinię o projekcie uchwały oraz wnioskach wniesionych przez pozostałe Komisje i przekazać je niezwłocznie Przewodniczącemu Rady Miasta.

9)       Przewodniczący Rady Miejskiej przekazuje opinię Komisji  ds. Budżetu i Finansów do projektu uchwały budżetowej oraz ewentualne wnioski w sprawie zmian w uchwale budżetowej Burmistrzowi Miasta – w terminie 3 dni licząc od upływu terminu wskazanego w pkt.8.

10)    Wnioski zgłoszone przez Komisje w przedmiocie zwiększenia wydatków wymagają wskazania źródeł ich pokrycia, zaś w przedmiocie zwiększenia dochodów – wskazania ich źródeł.

11)    Burmistrz Miasta po otrzymaniu opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów do projektu budżetu wraz z ewentualnymi wnioskami w sprawie zmian w uchwale budżetowej przygotowuje ostateczny projekt uchwały budżetowej, który przekazuje Przewodniczącemu Rady w terminie 7 dni od daty otrzymania tej opinii i ewentualnych wniosków, wraz z uzasadnieniem  w przypadku nie ujęcia wniosków Komisji.

12)    Przewodniczący Rady Miejskiej  zwołuje sesję Rady Miejskiej poświęconą uchwaleniu budżetu w takim terminie, aby materiały na tę sesję zostały Radnym przekazane na 14-dni wcześniej, tj. zgodnie z terminem przewidzianym w Statucie Miasta Duszniki-Zdrój.

13)    W porządku obrad sesji poświęconej uchwalaniu budżetu gminy winny znaleźć się następujące punkty:

a)       przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)       przedstawienie stanowiska Komisji ds. Budżetu i Finansów i Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie projektu uchwały budżetowej,

c)       stanowisko Burmistrza Miasta do opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów,

d)       poprawki do uchwały budżetowej, dyskusja nad nimi, ich przegłosowanie,

e)       głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającej przyjęte poprawki.

        14) Do terminu uchwalania budżetu mają zastosowanie odrębne przepisy.

                                   

§ 2.

Szczegółowość projektu budżetu oraz rodzaje  materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

1.      Planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych ustala się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

2.      Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych ustala się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.  Plan wydatków bieżących w podziale na:

1)       wydatki jednostek budżetowych, w tym:

a)       wynagrodzenia i składki od nich naliczone,

b)       wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,

2)       dotacje na zadania bieżące,

3)       świadczenia na rzecz osób fizycznych,

4)       wydatki na programy sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy,

5)       wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych prze gminę, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

6)       obsługę długu gminy.

3.        W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się planowane kwoty przeznaczone na:

1)       inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego,

2)       zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

 

4.      Kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu wraz  ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu.

 

5.      Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

 

6.      limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 

1)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

 

2)       finansowanie planowanego deficytu budżetu,

 

3)       spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

 

4)      wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej,

 

5)      sfinansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć wieloletnich,

 

7.      Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

 

8.      Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

9.      Załączniki do uchwały budżetowej zwierają:

 

1)   zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów  publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy,

 

2)   plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz wydatków nimi finansowanymi,

 

3)   plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych.

 

10. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej obejmuje w szczególności:

 

1)   ogólną charakterystykę opisową projektu budżetu,

 

2)   omówienie prognozowanych dochodów z poszczególnych źródeł,

 

3)   omówienie planowanych wydatków w podziale na zadania bieżące i majątkowe,

 

4)   omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

 

11. Materiały informacyjne obejmują również projekty planów finansowych instytucji kultury dla których miasto Duszniki Zdrój jest organizatorem.

 

§ 3.

 

Traci moc uchwała  Nr LIV/271/10 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Duszniki Zdrój, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 5.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                       Przewodniczacy Rady Miejskiej

                                                                             w Dusznikach-Zdroju

 

                                                                                 /-/ Jan Śmielak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr XIII/48/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 13 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.10.2011 11:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.10.2011 11:10

Rejestr zmian dokumentu