Uchwała Nr XII/45/2011
Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2010r., nr 234, poz.1536 z późn.zm.) Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwany dalej „konsultacjami”. 

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w przypadku, gdy wymaga tego ustawa lub organy gminy uznają przeprowadzenie konsultacji za wskazane. 

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 1, w sprawie poddanej konsultacji. 

3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy – ma charakter opiniodawczy. 

4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

5. Konsultacje uznaje się za przeprowadzone bez wniesienia uwag, w przypadku gdy w wyznaczonym terminie żaden z przedstawicieli organizacji pozarządowej nie wziął udziału w spotkaniu, jak również nie wpłynęły uwagi w sposób określony w § 3 ust. 3 pkt 2 i 3. 

§ 3. 1. W przypadku przeprowadzenia konsultacji Burmistrz określa w formie zarządzenia przedmiot, formę i termin przeprowadzenia konsultacji oraz właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miasta odpowiedzialną za ich przeprowadzenie. 

2. Informację o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem dokumentu przeznaczonego do konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój, a także poprzez wysłanie drogą pocztową lub elektroniczną zaproszeń do konsultacji do podmiotów wskazanych w § 1 uchwały. 

3. Konsultacje mogą mieć formę: 

1) bezpośrednich otwartych spotkań, na których przedstawiany jest projekt aktu prawa miejscowego, 

2) wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii, 

3) ustosunkowanie się do projektu aktu prawa miejscowego poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej, lub dostępnego w Urzędzie Miasta w Dusznikach-Zdroju. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

4. Ustalenia poczynione na spotkaniach, o których mowa w § 3 ust.3 pkt.1 są zapisane w protokole ze spotkania. 

5. W przypadku konsultacji przeprowadzanych w pozostałych formach wynikiem są ankiety lub wystąpienia podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach złożone na piśmie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

6. Z przeprowadzonych konsultacji osoba odpowiedzialna za ich sporządzenie sporządza sprawozdanie, które wraz z protokołami, ankietami, opiniami pisemnymi przedstawia Burmistrzowi. 

7. Wyniki konsultacji Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1. 

8. Wyniki konsultacji są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Duszniki Zdrój. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki Zdrój. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 


Uzasadnienie

Określenie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami jest wymagane przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z art. 5 ust.5 tej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (Rada Miejska) określa sposób konsultacji projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego oraz z w/w organizacjami. 

Załącznik do Uchwały Nr XII/45/2011
Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1.doc

Program współpracy Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
UchwałaNR XII/45/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.10.2011 12:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.11.2011 14:34