UCHWAŁA Nr XII/44/2011

RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIAKACH ZDROJU

 z dnia 27 września 2011 r.

 

 

W sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy w roku 2011.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późn. zm.), oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U nr 157, poz.1240 ze zmianami)

RADA MIEJSKA W DUSZNIKACH ZDROJU uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

 

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.                    

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki Zdrój.

 

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej     

                                                                 w Dusznikach-Zdroju

                                                                      /-/ Jan Śmielak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Wprowadzone zmiany dotyczą:

W załączniku nr 1 zmiany w planie dochodów dotyczą:

Zwiększenia dochodów o kwotę 3 100 zł z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, o kwotę 20 000 zł z tytułu zwrotu podatku WAT, o kwotę 6 000 zł

z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

W załączniku nr 2 zmiany w planie wydatków dotyczą:

 

Zwiększenia wydatków o kwotę 9 200 zł - koszty opieki autorskiej nad programami RADIX,

o kwotę 19.200 zł- WAT należny do urzędu skarbowego, o kwotę 700 zł wydatki inwestycyjne wymiana okien w budynku szkoły podstawowej.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
UCHWAŁA Nr XII/44/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy w roku 2011.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.10.2011 12:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
04.10.2011 12:57

Rejestr zmian dokumentu