Uchwała Nr XI/43/2011

Rady Miejskiej Duszniki Zdrój

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Duszniki Zdrój, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 5, art. 212, art. 214, art.215, art. 233-239, art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Dusznikach Zdroju uchwala:

 

§ 1.

 

Ustala się tryb prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Duszniki Zdrój określony w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Ustala się szczegółowość projektu budżetu oraz rodzaje materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta Duszniki Zdrój określone w załączniku nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki Zdrój.

 

§ 4.

 

Traci moc uchwała Nr LIV/271/10 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                          w Dusznikach-Zdroju

 

                                                                          /-/Jan Śmielak

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XI/43/2011

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

z dnia 25. sierpnia 2011 r.

 

 

Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Duszniki Zdrój

 

Projekt uchwały budżetowej na rok budżetowy opracowany jest przez Burmistrza Miasta na podstawie obowiązujących przepisów prawnych z zakresu spraw budżetowych i podatkowych oraz funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem:

a)     założeń do projektu budżetu, kierunków polityki społecznej i gospodarczej w roku budżetowym,

b)     zadań finansowanych z budżetu miasta oraz realizowanych przez jednostki organizacyjne miasta wraz z przewidywanymi zmianami,

c)      stawek podatkowych i opłat lokalnych, z uwzględnieniem lokalnej polityki podatkowej w roku budżetowym,

d)     przyjętych przez Radę Miejską Dusznikach Zdroju strategii, kierunków działań i programów,

e)     wytycznych dla jednostek organizacyjnych oraz referatów Urzędu Miejskiego w sprawie określenia propozycji do projektu uchwały budżetowej, wynikających z założeń polityki makroekonomicznej państwa, kształtowania się cen towarów i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych, prognozy wzrostu gospodarczego dla kraju, prognozy wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz kształtowania się zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych miasta Duszniki Zdrój, wielkość dotacji i subwencji z budżetu państwa, dochodów podatkowych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

 

Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, w tym terminy i procedura uchwalania budżetu.

 

 1. Opracowanie założeń do projektu budżetu miasta Duszniki Zdrój, kierunków polityki społecznej i gospodarczej w roku budżetowym – termin do 30 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy

- przekazanie do Rady Miejskiej oraz kierowników referatów organizacyjnych Urzędu Miejskiego, kierowników jednostek organizacyjnych miasta.

 

 1. Opracowanie wytycznych do projektu budżetu miasta Duszniki Zdrój, w tym założeń i materiałów kalkulacyjnych niezbędnych do przedłożenia propozycji do projektu budżetu – termin do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy

- przekazanie do Rady Miejskiej, kierowników referatów organizacyjnych Urzędu Miejskiego, kierowników jednostek organizacyjnych miasta.

 

 1. Złożenie propozycji do projektu budżetu przez Komisje Rady Miasta, radnych – termin do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

 1. Opracowanie wstępnego zbiorczego zestawienia proponowanych dochodów i wydatków do projektu budżetu na podstawie przedłożonych propozycji i materiałów planistycznych, wniosków radnych i komisji Rady przez Skarbnika Gminy – termin do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

 1. Przedłożenie przez Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój projektu budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w szczegółowości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały – termin do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu przedkładany jest Radzie Miejskiej oraz przesłany do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

 1. Opiniowanie projektu budżetu przez Komisje Rady Miejskiej, składanie ewentualnych wniosków o jego korektę do Burmistrza Miasta i powiadomienie o tych wnioskach Komisję ds. budżetu i finansów – termin do dnia 10 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

 1. Rozpatrzenie przez Burmistrza Miasta opinii do projektu budżetu oraz wniosków o korektę złożonych przez Komisje Rady, udzielenie Komisjom wyjaśnień oraz wniesienie ewentualnej autopoprawki do projektu budżetu – termin do dnia 20 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy. Kopię wyjaśnień i autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej ( w tym samym terminie) otrzymuje Komisja ds. budżetu i finansów.

 

 1. Przedstawienie przez Komisję ds. budżetu i finansów opinii do projektu budżetu, przedstawienie przez Burmistrza Miasta opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, uchwalenie budżetu przez Radę Miejską Duszniki Zdrój – termin do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

 1. Opublikowanie uchwały budżetowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XI/43/2011

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

  z dnia 25. sierpnia 2011r.

 

Szczegółowość projektu budżetu oraz rodzaje materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta Duszniki Zdrój.

 

 1. Projekt uchwały budżetowej określa w szczegółowości:

 

1/ łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł w tym w szczególności z tytułu dotacji i płatności na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W planie wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami oraz z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

 

2/ łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:

 

a)     wydatków bieżących w tym w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

- dotacje na zadania bieżące,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w tym w szczególności na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

- obsługę długu,

 

b)     wydatków majątkowych tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym w szczególności: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta,

- zakupy i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,

 

3/ kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu,

 

4/ łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu,

 

5/ limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu,

-spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej,

- sfinansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć wieloletnich,

 

6/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

 

7/ dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

 

 1. Załączniki do uchwały budżetowej zwierają:

 

1/ zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Miasta,

 

2/ plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz wydatków nimi finansowanymi,

 

3/ plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych.

 

 1. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej obejmuje w szczególności:

 

1/ ogólną charakterystykę opisową projektu budżetu,

 

2/ omówienie prognozowanych dochodów z poszczególnych źródeł,

 

3/ omówienie planowanych wydatków w podziale na zadania bieżące i majątkowe,

 

4/ omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

 

 1. Materiały informacyjne obejmują również projekty planów finansowych instytucji kultury dla których miasto Duszniki Zdrój jest organizatorem.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr XI/43/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie:trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Duszniki-Zdrój, szczególowowści projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
31.08.2011 12:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.08.2011 12:59

Rejestr zmian dokumentu