Uchwała nr XI/40 /2011

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

z dnia 25. sierpnia 2011

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości   

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zmianami / RADA MIEJSKA w Dusznikach-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

 

Przeznacza się do zamiany nieruchomość położoną w Dusznikach-Zdroju, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 282/8 AM-8 obręb Centrum będąca własnością gminy Duszniki Zdrój, na nieruchomość położoną w Dusznikach-Zdroju, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 282/5 AM-8 obręb Centrum będącą współwłasnością osób fizycznych.

 

§ 2.

 

Koszty związanych z przygotowaniem nieruchomości do zamiany pokrywają współwłaściciele działki nr 282/5 AM-8 obręb Centrum.

 

 

§ 3.  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                  w Dusznikach-Zdroju

 

                                                                                     /-/Jan Śmielak

 

  

Uzasadnienie

 

Współwłaściciele nieruchomości 282/5 AM-8 obręb Centrum wystąpili z wnioski o zamianę działki, będącej ich własnością na działkę miejską.

Zamiana dotyczy działki oznaczonej geodezyjnie nr 282/5 AM-8 obręb Centrum na działkę oznaczoną geodezyjnie nr 283/8 AM-8 obręb Centrum.

Proponowana do zamiany działka nr 282/5 AM-8 będąca obecnie własnością osób fizycznych zlokalizowana jest przy wyjściu ewakuacyjnym z przedszkola i bezpośrednio do niego przylega.

W związku z powyższym działka ta jest niezbędna dla gminy w celu właściwego użytkowania budynku przedszkola.

Natomiast działka będąca własnością gminy, oznaczona geodezyjnie nr 282/8 AM-8, przylega do nieruchomości wnioskodawców i jej scalenie wpłynie na poprawę zagospodarowania terenu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr XI/40/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2011 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
31.08.2011 12:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.08.2011 14:04