UchwałaNR XI/39/2011
Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju
dnia 25 sierpnia 2011 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/156/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz.1591. z późniejszymi zmianami/ RADA MIEJSKA w Dusznikach Zdroju uchwala, co następuje:
 
§ 1
W uchwale nr XXIX/156/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy wprowadza się następujące zmiany:
1) traci moc załącznik opisany w § 2 uchwały przedstawiający położenie ulicy na mapie,
2) w miejsce dotychczasowego załącznika, wskazanego w pkt 1, wprowadza się załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
                                                                                                 Przewodniczacy Rady Miejskiej
                                                                                                     w Dusznikach-Zdroju
 
                                                                                                           /-/ Jan Śmielak
Uzasadnienie 1
Do tutejszego urzędu wpłynął wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości położonej na osiedlu Miejska Górka, która jest położona przy ulicy nieposiadającej nazwy. Ponieważ przedmiotowa ulica jest ostatnią ulicą na osiedlu, właściciele wnioskują by nie nadawać nowej tylko pozostawić nazwę ulica Miejska Górka.
 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała NR XI/39/2011 dnia 25 sierpnia 2011 r.w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/156/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
31.08.2011 11:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.08.2011 11:31

Rejestr zmian dokumentu