UCHWAŁA Nr X/37/2011

RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIAKACH ZDROJU

 z dnia 27. czerwca 2011 r.

 

 

W sprawie: zmiany w budżecie gminy w  roku 2011.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późn. zm.), oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U nr 157, poz.1240 ze zmianami)

RADA MIEJSKA W DUSZNIKACH ZDROJU uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1)      Dokonuje się zmian  w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2)      Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.                    

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki Zdrój.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Wprowadzone zmiany dotyczą:

W załączniku nr 1 zmiany w planie dochodów dotyczą:

Zwiększenia dochodów

- w dziale 754 - o kwotę 4.000 zł, środki otrzymane z funduszu prewencyjnego PZU z przeznaczeniem na uruchomienie Systemu Samorządowy Informator SMS,

- w dziale 756 o kwotę 48 zł  z tytułu wpływów z podatku rolnego,

- w dziale 852 o kwotę 65.393 zł, są to środki pochodzące z budżetu państwa i Unii Europejskiej na projekt realizowany z  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadanie pn. "Głowa do góry" realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

- w dziale 900 o kwotę 23 402 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej przekazywanej przez Urząd Marszałkowski oraz wpływy z różnych dochodów oraz

środki otrzymane z WFOŚi GW w ramach konkursu "Odpadów segregowanie to środowiska ratowanie"

W załączniku nr 2 zmiany w planie wydatków dotyczą:

Zwiększenia wydatków

  - w dziale 754 - o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na uruchomienie Systemu Samorządowy Informator SMS- ostrzeganie mieszkańców przed zagrożeniami,

- w dziale 852 o kwotę 65.393 zł, są to środki pochodzące z budżetu państwa i Unii Europejskiej na projekt realizowany z  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadanie pn. "Głowa do góry" realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

w dziale 900 o kwotę 23 450 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dotyczącej rekultywacji wysypiska Słoszów i składowania odpadów, konkurs ekologiczny "Odpadów segregowanie to środowiska ratowanie".

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr X/37/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawiezmiany w budżecie gminy w roku 2011.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
19.08.2011 10:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
30.08.2011 14:01

Rejestr zmian dokumentu